CATIA V5 – Solid Combine

Solid Combine funkcija solid_combine_funkcija_ikona omogućava kreiranje solid-a, kao preseka između dva ili više virtualno ekstrudiranih profila. Potrebno je kliknuti na ikonu Solid Combine solid_combine_funkcija_ikona . Otvara se novi prozor gde treba definisati profile.
solid_combine_funkcija
Ovde je selektovan Sketch.1 za prvu komponentu koja će biti ekstrudirana i Sketch.2 za drugu komponentu. Sketch mora sadržavati zatvoreni profil. Ukoliko se pokrene naredba Solid Combine a prethodno nisu definisani profili, iste je moguće definisati klikom na ikonu solid_combine_ikona_za_definisanje_profila  uz polje Profile.
Komponente koje se mogu selektovati:
  • Sketch
  • Surface
  • Sketch sub-element
  • 3D Planar Curve
Takođe je moguće koristiti kontekstualne naredbe za kreiranje komponenti:
  • Create Sketch
  • Create Fill
  • Create Join
  • Create Extract
 
kontekstualne_naredbe_za_kreiranje_komponenti
  
Solid Combine funkcija izračunava presek virtualno ekstrudiranih profila. Po default-u je smer ekstrudiranja ortogonalan na ravan Sketch-a. Nakon što su selektovana oba profila automatski se prikazuje preview generisanog solid-a.
Ukoliko se isključi opcija Normal to profile, moguće je definisati smer ekstrudiranja i time menjati krajnji rezultat. Na slici dole za prvi profil odabran je smer ekstrudiranja (Sketch.3/Edge.3) koji nije ortogonalan na ravan Sketch-a.
solid_combine_funkcija_2
Klikom na OK dobija se krajnji rezultat.
solid_combine_funkcija_3