CATIA V5 – Prikazivanje 3D Wireframe geometrije na crtežu

Često se prilikom kreiranja tehničke dokumentacije (crteža) pojavljuje potreba za projektovanjem 3D Wireframe geometrije na crtež, npr. kada želimo u određenom pogledu ili preseku prikazati geometriju koja je zarotirana u odnosu na taj presek. Dalje, ukoliko želimo napraviti presek rotacione konture koja sadrži rebra, a sami presek prolazi kroz rebro, CATIA će automatski dodati šrafuru kroz rebro, što nije uobičajena inženjerska praksa.

Sledeći primer pokazuje kako dodati Wireframe geometriju (kreiranu u 3D) na crtež, pa pomoću te geometrije modifikovati šrafuru tako da ne obuhvata rebra. Slika dole prikazuje kućište sa rebrima.Sada ćemo otvoriti crtež i kreirati par osnovnih pogleda.Vidimo da nam presek A-A prolazi kroz rebro i da je rebro šrafirano. Sada ćemo se vratiti u 3D Part i dodaćemo Wireframe geometriju. Kako bi to uradili, prebacićemo se u Generative Shape Design okruženje. U strukturi stabla možemo dodati novi set i nazvati ga npr. Geometry for Drawing. Budući da nam presek prolazi kroz rebro, ideja je da se preseče Partbody sa ravni koja je zakrenuta u odnosu na ravan preseka, toliko da ne prolazi kroz rebro. Prvo treba kreirati ravan (Angle/Normal to Plane). U ovom slučaju ravan prolazi kroz Z osu i pod uglom je od 12⁰ u odnosu na YZ ravan.Sada ćemo pomoću funkcije Intersection   preseći Part sa ravni koju smo kreirali. Klikom na Preview vidimo rezultat pre nego što smo završili operaciju. Ovde se može primetiti da imamo dva rezultata preseka.Klikom na OK otvoriće se novi prozor koji nas upozorava na višestruke rezultate (Multi-Result Management) gde je potrebno odabrati jedan rezultat ili zadržati sve elemente.Možemo zadržati samo desnu stranu budući da je i presek na crtežu rađen samo na toj polovini Part-a. Biramo prvu opciju, zatim OK, i dovoljno je kliknuti na određenu geometriju (npr. ivicu) pored geometrije koju želimo zadržati (ukoliko je uključena opcija Near; default).Kliknemo na OK i dobili smo geometriju koju je sada potrebno zarotirati u ravan preseka (u ovom slučaju YZ). To radimo pomoću funkcije Rotate   kako je prikazano na slici.Sada smo dobili željenu Wireframe geometriju na pravoj poziciji. Vraćamo se na crtež, pa u Properties od preseka A-A uključimo opciju 3D Wireframe (slika dole).Nakon ažuriranja imamo situaciju kao na slici dole.Potrebno je još obrisati generisanu šrafuru i manualno dodati šrafuru koja ne obuhvata rebro.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva